شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

تاریخ 1393/09/25 | پرینت

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

تکمیل پروژه آسفالت خیابان ایران زمین وکوچه های منتهی به این خیابان


به گزارش روابط عمومی شهرداری محرابی سرپرست شهرداری الیگودرز افزود با مدیریت جهادی وحمایتهای بیدریغ شورای اسلامی شهر ومسئولین محترم شهرستان آسفالت معابر شهری به طور ویژه در اولویت کاریمان قرار گرفته است ..سرپرست شهرداری در ادامه گفت روشنایی معابر شهری ،پارکها ،بلوارها ،ومیادین در دستور کاری شهرداری قرار داردو سرویسهای بهداشتی در نقاط مختلف شهر بازسازی وساماندهی خواهد شد 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :آسفالت معابر شهری به طور ویژه در دستور کاری قراردارد