شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معاونت فنی وشهرسازی

 

[

 

 

نام

نام خانوادکی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

نادر

غلامی

8/2/57

   لیسانس عمران

12 سال

مسئولیتهای محول شده تا کنون :

کارشناس واحد ساختمانی ، مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی ، کارشناس واحد عمران ، مسئول امور مشارکت ها وسرمایه گذاری ،معاونت فنی و عمرانی شهرداری

 


عمرانی و شهرسازی

شرح وظایف
- نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها
- بررسی کلیه پیشنهادها ، تغییرو اصلاح طرحهای اجرائی و تفضیلی
- تشکیل کمیسیونهای ایمنی و فنی مرکب از کارشناسان شهر سازی خدمات ایمنی و آتش نشانی ، تاسیسات
- راهنمایی و هماهنگی مسائل شهرسازی و ضوابط ساختمان
- پیشنهاد ضوابط جدید یا اصلاح ضوابط شهرسازی و معماری و ساختمانی موجود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط
- رسیدگی به امور مربوطه به مهندسین ناظر ساختمان
- انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی
- اقدام به صدور اجازه تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفضیلی
- تهی و تدوین آئین نامه ها و مقررات و ضوباط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
- نظارت بر تهیه مشخصات فنی آسفالت و آبروهای طرفین معابرو کانالها و محاسبه فنی مربوط به اجرای و تهیه نقشه ها و اسناد و مدارک لازم و آنالیز لازم جهت انعقاد قرارداد
- شرکت در کمیسیونهای و عقد قرارداد ها و بررسی وطالعه پیشسنهادات پیمانکاران و تائید صلاحیت و تعیین ظرفیت اجرای کار به پیمانکار
- نظارت بر تهیه مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی شهرداری و آسفالت مورد نیاز شهر
- بررسی وضع موجود خیابانها از نظر نوسازی و زیر سازی به منظور پیش بینی در برنامه عمرانی
- شرکت در کمیته برنامه ریزی و تهیه برنامه های اجرائی طرحهای پیش بینی شده