شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معاونت اداری مالی

 

 

 

مسئولیت : معاونت اداری مالی

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادکی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

منوچهر

بسحاق

1347

 لیسانس مديريت

25

 

مسئولیتهای محول شده تا کنون :

معاونت اداری مالی  مسئول واحد يك درصد- دبير كميسون ماده77-مسئول در آمدهاي عمومي-مسئول واحد ساختماني-مسئول امور حفاريها-مسئول واحد توافقات-سرپرست شهرداري-مسئول ستاد مميزي

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه: (حداکثر ده مورد ) :

 

معاونت
شرح وظایف
- بررسی و تعیین خط مش برنامه های کلی بمنظور تهیه طرح های شهرسازی و فنی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
- نظارت کلی به امور مربوط به طرحهای عمرانی جاری شهرداریها و یا طرحهای عمرانی خاص
- نظارت بر تدوین مقررات و ضوابط در زمینه تامین نظام توسعه شهری و حسن اجرای ضوابط مصوب نقشه جامع و طرحهای تفضیلی شهر و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیتها عمرانی بر اساس برنامه های زمانبندی شده
- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت و میان و دراز مدت
- نظارت بر امور ایمنی شهر از نظر پیشگیری از بروز خطرات و حوادث و سوانح غیر مترقبه
- نظارت بر گردش امور خدمات موتوری وسائط نقلیه شهرداری از نظر انجام تعمیرات و برنامه ریزی کار واحد های تابع
- صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحد های تحت سرپرستی
- رسیدگی و صدور دستورات لازم بمنظور تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری
- تشکیل جلسات در خصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستی با مقررات جدید