شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

کمیسیون ماده 77

 

مسئولیت :دبیر کمیسیون ماده77

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

 عباس

 گودرزی

 1358

 لیسانس مدیریت بازرگانی

  7

 

مسئولیت های محول شده تا کنون:

 

 کارمند املاک--مسئول دفتر شهردار--کارمند امور قرار دادها ---کارمند حسابداری-- مسئول امور مالی-- کارمند درآمد --