شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

کمیسیون ماده 77

 

مسئولیت :دبیر کمیسیون ماده77

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

 منوچهر

 بسحاق

 47/1/1

 دانشجو کارشناسی

 21

 

مسئولیت های محول شده تا کنون: