شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معرفی اعضا شورا

 

علی محمد ملک محمودی

تاریخ تولد :1344

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

سمت : رئیس شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت : یک دوره

   لهراسب  میرزایی

تاریخ تولد :1362

مدرک تحصیلی :لیسانس

سمت : نایب رئیس شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت: یک دوره

 

زینب کوشاری

تاریخ تولد :1362

مدرک تحصیلی :لیسانس

سمت : خزانه دار

تعداد دوره عضویت : یک دوره

 

امید آذرشب

تاریخ تولد :1359

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سمت : عضو شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت : یک دوره

 

 

رضا بهمنی

تاریخ تولد : 1357

مدرک تحصیلی :لیسانس

سمت : عضو شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت :  یک دوره

 

 

اله بخش اداوی

تاریخ تولد :1355

مدرک تحصیلی : لیسانس

سمت :عضو شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت : یک دوره

 

مصطفی توکلی

تاریخ تولد :1350

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

سمت : عضو شورای اسلامی شهر

تعداد دوره عضویت : یک دوره