شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تغییر کاربری

 

مسئول واحد: سیاوش شیخ میری         متولد : 1362 .... آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت وبرنامه ریزی شهری

 

سابقه : 12 سال   

  مسئولیتهای محول شده : 

مسئول واحد توافقات تغییر کاربری

کارشناس بازدید واحدساختمانی 

کارشناس ثبت درخواست و تشکیل پرونده واحد ساختمانی

کارشناس پلیس ساختمان

کارشناس رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارسالی از ستاد ممیزی

کارشناس واحد نظارت

کارشناس ماده 100

کارشناس واحد تغیر کاربری

.