شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

کسب وپیشه

 

 

 

 

مسئولیت :مسئول واحد کسب و پیشه

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

احمد رضا

گودرزی

 

 

 

 

مسئولیت های محول شده تا کنون:

مسئول خدمات شهری

مسئول امور مالی سازمانها

مسئول کامپیوتر

مسئول حسابداری

مسئول درآمد

مسئول واحد پیشه وران

دبیر کمیسیون ماده100

عضو کمیته برنامه ریزی

 

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه

کسب و پیشه

انجام تشریفات قانونی تشکیل پرونده کسبه جدید

برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات صنفی

دعوت از مودی جهت پرداخت عوارض سالیانه

نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک اصناف

ارائه پرونده کسبه بدهکار به کمیسیون ماده 77

ارائه گزارشات صنفی به مسئولین ذی ربط