شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

کسب وپیشه

 

 

 

 

مسئولیت :مسئول واحد کسب و پیشه

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

فضل اله

شاهسواری

 1341

 فوق دیپلم

 28

 

مسئولیت های محول شده تا کنون:

 

 مسئول امور اداری وکارگزینی --در آمد -- کسب وپیشه و....

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه

کسب و پیشه

انجام تشریفات قانونی تشکیل پرونده کسبه جدید

برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات صنفی

دعوت از مودی جهت پرداخت عوارض سالیانه

نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک اصناف

ارائه پرونده کسبه بدهکار به کمیسیون ماده 77

ارائه گزارشات صنفی به مسئولین ذی ربط