شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

امور مالی

             

مسئول واحد :مجید حاتمی پور

 

 متولد: 1355    مدرک: کارشناسی اقتصاد بازرگانی..کارشناسی تکنولوژی عمران       سابقه : 20 سال

 

مسئولیتهای محول شده:

 

مسئول واحد حقوقی ..معاونت اداری مالی...معاونت حقوقی واملاک.. مسئول املاک...مسئول ساختمانی ...مسئول امور اداری