شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

حسابداری

 

مسئول واحد :مریم جلیلی 

 

مدرک :   کارشناس ارشد حسابداری  

 

تولد : 1367

 

سابقه : 3 سال