شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

متوفیات

مسئول کریم جلیلی     متولد : 1351      مدرک : کارشناسی مدیریت تجاری       سابقه : 17 سال

 

سوابق کاری :   مسئول آتش نشانی    مسئول متوفیات