شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ساختمانی

مسئولیت : مسئول حوزه ساختمانی

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادکی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

محرم

سرلک

1349

لیسانس عمران ساختمان و فوق لیسانس عمران- گرایش خاک وپی

19سال

مسئولیتهای محول شده تا کنون :

کارشناس ساختمانی معاونت ساختمانی مسئول واحد املاک سرپرست حوزه شهر سازی

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه: (حداکثر ده مورد )

  1. صدور پروانه ساخت ، پایانکار ، عدم خلاف ، تمدید پروانه ( با تهیه گزارش کارشناسی برای هر پلاک )
  2. صدور پاسخ استعلامات بانک ها و دفتر خانه ها
  3. صدور پاسخ استعلامات کلیه ادارات و نهادها و مکاتبات استانی
  4. بررسی جهت تفکیک و افراز قطعات و اراضی در محدوده قانونی که توسط مالکین درخواست می شود .
  5. رفع اختلافهای بین مالکین
  6. مشخص نمودن کاربری اراضی مطابق طرح مصوب تفصیلی
  7. بررسی و مطابقت نمودن اراضی وضع موجود با کاربری های پیش بینی شده در طرحهای مصوب شهرداری
  8. پیگیری وصول مطالبات شهرداری از اراضی که بدون اخذ مجوز احداث شده است .
  9. پیگیری املاکی که دارای مجوز می باشند و بر خلاف ضوابط شهر سازی احداث بنا می گردد .
  10. جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز با هماهنگی پلیس ساختمانی