شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آتش نشانی

 

نام و نام خانوادگی : کریم جلیلی                                       فرزند: ولی

شماره شناسنامه 239            متولد  5/3/51             صادره : الیگودرز

میزان تحصیلات : کارشناسی مدیریت  تجاری                          تاریخ استخدام 1380/9/5 

سوابق : مسئول شیفت آتش نشانی - معاون آتش نشانی - مسئول انبار –مسئول متوفیات – مسئول آتش نشانی

وظایف :

  1. آماده کردن پرسنل و وسایل برای ماموریتهای اطفاء حریق و امداد و نجات و تعیین برنامه کشیک واحدهای آتش نشانی .
  2. اعزام واحدهای آتش نشانی و اداد به محل حادثه جهت اطفاء حریق
  3. نظارت بر کار واحدهاب آتش نشانی در حین اجرای عملیات اطفاء حریق یا امداد و نجات
  4. بررسی و برآورد درخواست تجهیزات اطفاء حریق و سایر وسایل ایمنی
  5. انجام بازرسیها و تشخیص نواقص ایمنی اماکن
  6. حفظ و نگهداری کلیه سوابق و پرونده های مربوطه
  7. تشکیل کلاسهای آموزشی جهت پرسنل معرفی شده از کلیه کارخانجات – اماکن عمومی شهر و نیز ارائه آگاههای لازم جهت مقابله با آتش سوزی و سوانح مختلف به کلیه  شهروندان به طریق مقتضی و ممکن
  8. شرکت در کمیسیونهای خاص بازدید ایمنی اماکن و ارائه گزارش در خصوص برطرف کردن نواقص یه سازمنها و مراجع ذیربط .
  9. مراقبت و بازدید از انجام عملیات اطفاءحریق و عملیات امداد و نجات و سایر حوادث و راهنمایی سرپرستان ایستگاه ها .
  10. نظارت بر امور مربوط به سوخت ماشین آلات آتش نشانی و تجهیزات خریداری شده مورد نیاز آتش نشانی