شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

در روز جمعه مورخ 14/9/93 با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر تعریض بلوار شرقی عملیاتی شد

 محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

 


به گزارش روابط عمومی شهرداری با حضور اعضاءشورای اسلامی شهر و محرابی سرپرست شهرداری عملیات تعریض بلوار شرقی مقابل استخر شنا آغاز شد .صبح روز جمعه مورخ 14/9/93 توسط عوامل شهرداری  و سرپرست شهرداری الیگودرزبا حضور اعضاءشورای اسلامی شهر بخشی از بلوارشرقی تعریض و بازگشایی شد محرابی درحاشیه تعریض این مسیر گفت:  تعریض خیابان های اصلی و فرعی شهر در الویت کاری شهرداری قرار دارد وبا توکل به خداوحمایتهای بیدریغ مسئولین محترم ومردم عزیزمان شاهد تحولات عظیم عمرانی در شهر خواهیم بود

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت

 

محمد حسن محرابی سرپرست شهرداری گفت :فعالیتهای عمرانی کمافی السابق ادامه خواهد داشت