شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

 عباس ملک محمودی      متولد :1346         مدرک: لیسانس         سابقه: 27 سال

 

مسئولیت ها : مسئول درآمد  . مسئول فضای سبز   شهردار ناحیه 2    معاونت برنامه ریزی      معاونت خدمات شهری   مدیر عامل سازمان سیما ،منظر وفضای سبز