شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

 

 

 

               برزو لک            متولد :1355        مدرک: لیسانس باغبانی        سابقه:  15 سال

 

مسئولیتها         مدیر عامل سازمان سیما ،منظر وفضای سبز