شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

تاریخ 1394/03/04 | پرینت

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 


به گزارش روابط عمومی شهرداری،اجرای گسترده عملیات عمرانی در نقاط مختلف سطح شهر در حال انجام می باشد.تصاویر گویای اجرای پروژه های عمرانی من جمله:اجرای آسفالت در کوچه های سعدی ،بوستان 6،شهید صادق خوانساری ،وحدت ،شهید امان الهی ، شهید مداحی ،...زیر سازی وجدول گذاری جاده ازنا ،خاکبرداری باند کندرو کمربندی ،تکمیل کانال روبروی فرمانداری ،تکمیل رفوژ خیابان ولیعصر شمالی وخیابان امام (ره) ،زیر سازی وکانال کشی جاده سنج ، کلنگ زنی ساخت سوله آرامستان اکبر علی ، درخت کاری در نقاط مختلف شهر ، اصلاح جداول سطح شهر ....می باشد.

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..

 

گزارش تصویری از اجرای عملیات عمرانی وآسفالت در چند نقطه شهر..