شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی شرکت در مزایده عمومی (نوبت اول) فروش یک دستگاه از ماشین آلات شهرداری الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 آگهی شرکت در مزایده عمومی (نوبت اول) فروش یک دستگاه از ماشین آلات شهرداری الیگودرز

 

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 7/4 مورخ 18/02/1401 شورای اسلامی شهر تعداد یک دستگاه از ماشین آلات خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

مشخصات موضوع مزایده:

ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه - ریال

میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده (ریال)

مبلغ خرید اسناد (ريال)

1

فروش یک دستگاه از ماشین آلات شهرداری الیگودرز

طبق جدول و نظر کارشناسی بارگذاری شده در سامانه ستاد

مبلغ ثابت 100/000/000 ریال در نظر گرفته شده است

5/000/000

 

شرایط مزایده:

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

2-  متقاضیان می­توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک از تاریخ 09/07/1401 لغایت 30/07/1401 نسبت به خرید اسناد نوبت اول و دوم و شرکت در مزایده و بارگذاری اسناد خود اقدام نمایند.                                                                                                       

3- متقاضیان می توانند نسبت به خرید و ارائه پیشنهاد قیمت برای ماشین اعلام شده اقدام نمایند.

4- پیمانکاران و طلبکاران و اشخاص حقیقی یا حقوقی که از دادگاه رای محکومیت مطالبه طلب یا غرامت به نفع خود اخذ نموده باشند می توانند در مزایده شرکت نمایند.

5-  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به واریز وجه در مهلت مقرر در سامانه نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردای ضبط خواهد شد.

6- متقاضیان می­بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شرکت در مزایده را به صورت­ زیر:

  • ضمانت نامه بانکی، واریز و رسید آن را ضمیمه مدارک ارائه شده نمایند.

7- لیست و جدول مشخصات ماشین اعلام شده در موضوع مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری شده است.

8- مهلت نهایی قبول پیشنهادات طبق مهلت های مقرر در سامانه می­باشد.

9- به پیشنهاد مخدوش، مبهم، دارای شرایط، ناقص، پیشنهادهای فاقد سپرده و غیرمعقول و سپرده­های مخدوش و یا سپرده­های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن ترتیب داده نخواهد شد.  

10- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

11- کلیه کسورات قانونی به عهده برنده می­باشد.

12- برنده مزایده موظف است 9% ارزش افزوده را با توجه به قیمت نهایی پذیرفته شده پرداخت نماید.

13- هزینه چاپ آگهی روزنامه در تمامی مراحل به عهده برنده مزایده می­باشد و برنده مکلف است پس از اعلام برنده شدن و در زمان واریز مبلغ رسید پرداخت هزینه آگهی را به شهرداری ارائه نماید.

14- مبلغ خرید اسناد می­بایست به حساب شماره 0106080975006 شهرداری نزد بانک ملی از طریق سامانه واریز گردد.

15- کلیه هزینه های نقل و انتقال و عوارضات مربوط به ماشین به عهده برنده می باشد.

16- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد دقیقاً به منزله قبول تمامی شرایط و تکالیف شهرداری می­باشد.

17- هزینه کارشناسی تعیین قیمت پایه بالمنافصه به عهده برندگان خواهد بود.

18- برنده مزایده می­بایست ظرف مدت 7 روز پس از اعلام به واحد امور قراردادها جهت واریز وجه ماشین برنده شده به شهرداری مراجعه نماید. در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می­گردد. در صورت عدم واگذاری به نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می­گردد. همین شرایط برای نفر سوم نیز قابل اعمال می­باشد.

19- این آگهی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت قابل دسترسی می­باشد.

20- تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه) 30/07/1401 می باشد.

21- تاریخ آگهی نوبت دوم 16/07/1401 می باشد.

21- تاریخ بازگشایی پیشنهادات 01/08/1401 می باشد.