شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهي شركت در مزايده عمومي شهرداري اليگودرز به شرح ذيل مي باشد

تاریخ 1401/05/09 | پرینت

 

آگهي شركت در مزايده عمومي شهرداري اليگودرز به شرح ذيل مي باشد.

1-مغازه واقع در ميدان دانشگاه با مبلغ پايه ماهيانه 17ميليون ريال

2-مغازه واقع در پارك شهروند با مبلغ پايه ماهيانه 16 ميليون ريال

3-اجاره قسمتي از محوطه پارك خليج فارس جهت احداث شهربازي كه زمان اجاره از تاريخ 20/05/1401 لغايت 30/08/1401 به  مبلغ پايه ماهيانه 55 ميليون ريال است

جزئيات اين آگهي از طريق سايت شهرداري به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترس است

 

 

شرايط مزايده:

1-كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده اجاره شركت نمايند.

2-متقاضيان مي توانند از طريق واحد امور قراردادهاي شهرداري از تاريخ 08/05/1401 لغايت 19/05/1401 (مهلت دريافت اسناد و شركت در مزايده اقدام نمايند و پاكات پيشنهاد قيمت خود را) ثبت دبيرخانه و تحويل امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز نمايند.

3-شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.

4-برنده مزايده مي بايست ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام به واحد امور قراردادها جهت عقد قرارداد مراجعه نمايد.

5-اين آگهي از طريق سايت شهرداري به آدرس aligoudarzcity.ir قابل دسترس است

 متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در وقت اداري بجزء ايام تعطيلي به شماره تلفن 06643325592 و داخلي 112 حوزه معاونت حقوقي و املاك و امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز تماس حاصل نمايند.

6-تاريخ نهايي قبول پيشنهادات (در دبيرخانه شهرداري) 19/05/1401 تا پايان وقت اداري مي باشد.

7-تاريخ بازگشايي پيشنهادات 20/05/1401 در ساعت 12 ظهر مي باشد.