شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی شرکت در مناقصه عمومی نوبت دوم (یک مرحله ای) پروژه احداث پارک بانوان (فاز اول)

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

آگهی شرکت در مناقصه عمومی نوبت دوم (یک مرحله ای) پروژه احداث پارک بانوان (فاز اول)

 

بسمه تعالی

آگهی روزنامه

سلام علیکم؛

آگهی شرکت در مناقصه عمومی  نوبت دوم  (یک مرحله ای)

پروژه احداث پارک بانوان (فاز اول)

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد درخواست شماره 8897 مورخ 08/05/1401 معاونت فنی و عمرانی و مجوز شماره 1/4 مورخ 14/01/1401 شورای اسلامی شهر پروژه مشروحه ذیل را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

مشخصات پروژه :

ردیف

پروژه

مبلغ اولیه – ریال

میزان سپرده – ریال

مبلغ خرید اسناد – ریال

رتبه مورد نیاز

1

پروژه احداث پارک بانوان (فاز اول)

بر اساس فهرست بهای ابنیه1401

000/000/000/20

000/000/000/1

000/000/12

5 ابنیه

شرایط مناقصه :

 متقاضیان می­توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک از تاریخ 19/05/1401 لغایت 25/05/1401 (مهلت خرید آگهی نوبت دوم) نسبت به خرید اسناد و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

 • شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکات جداگانه، لاک و مهر شده شامل تضمین شرکت در مناقصه را در پاكت (الف) و گواهی تأیید صلاحیت معتبر و اساسنامه و رزومه کاری و قراردادهای عمرانی مرتبط با موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه ساجار و گواهی HSE (صلاحیت ایمنی پیمانکاری) و لیست نیروهای فنی و لیست تجهیزات و ماشین آلات مرتبط همراه با اسناد مالکیت در (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت را در (پاکت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در وقت قانونی ثبت سامانه تداركات الكترونيك دولت نمایند. درج شماره تلفن در اسناد الزامي مي باشد.
 • محل اعتبار این پروژه از محل منابع داخلی و جاری است.
 • تضمین حسن انجام کار به میزان 10% از مبلغ کل قرارداد می باشد.
 • متقاضیان می بایست مبالغ تضمین شرکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی پس از بارگذاری در سامانه تحویل امور قراردادهای شهرداری دهند.
 • مهلت نهایی قبول پیشنهادات از تاريخ درج آگهي تا پایان مهلت مقرر مطابق مواعد تعيين شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت می باشد.
 • به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط و ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده های شرکت در مناقصه کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
 • کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.

      

 • برنده مناقصه می بایست 10% از مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد بصورت ضمانت نامه بانکی تحویل شهرداری نماید.
 • برنده مناقصه می بایست ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام به واحد امور قراردادها جهت انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید. در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد. همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 • مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره 0106080975006 شهرداری نزد بانک ملی واریز گردد و اسناد از طريق سامانه تداركات خريداري گردد.
 • شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقاً به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
 • این آگهی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت قابل دسترسی می باشد.
 • هزینه چاپ اگهی روزنامه در تمامی مراحل به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آگهی جهت اطلاعات بيشتر به نشانی استان لرستان – شهرستان الیگودرز- بلوار شرقی بلوار شهید روشنی شهرداری الیگودرز - واحد امور قراردادها مراجعه و يا با شماره 06643325692 داخلي 112 تماس حاصل نمایند.
 • تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه) 05/06/1401 می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پیشنهادات 06/06/1401 می باشد.