شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت اول) فروش 6 قطعه از اراضی و املاک شهرداری الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت اول)  فروش 6 قطعه از اراضی و املاک شهرداری الیگودرز

 

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت اول)

فروش 6 قطعه از اراضی و املاک شهرداری الیگودرز

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 30/1 مورخ 21/03/1401 شورای اسلامی شهر تعداد 6 قطعه از اراضی و املاک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

مشخصات موضوع مزایده:

ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه - ریال

میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده (ریال)

مبلغ خرید اسناد (ريال)

1

فروش 6 قطعه از اراضی و املاک شهرداری الیگودرز

طبق نظر کارشناس دادگستری

با توجه به تفاوت قیمت اراضی و املاک .موضوع مزایده مبلغ ثابت 200/000/000 ریال درنظر گرفته شده است

11/000/000 ريال

شرایط مزایده:

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

2-  متقاضیان می­توانند از طریق واحد امور قراردادهای شهرداری از تاریخ 30/05/1401 لغایت 08/06/1401 (مهلت آگهی نوبت اول و دوم و دریافت اسناد) نسبت به خرید اسناد و شرکت در مزایده اقدام نمایند و پاکات خود را از تاریخ 09/06/1401 تا 19/06/1401 ثبت دبیرخانه و تحویل امورقراردادهای شهرداری الیگودرز نمایند.

3- متقاضیان می توانند نسبت به خرید و ارائه پیشنهاد قیمت در یک یا چند یا تمامی اراضی و املاک اقدام نمایند.

4- پیمانکاران و طلبکاران و اشخاص حقیقی یا حقوقی که از دادگاه رای محکومیت مطالبه طلب یا غرامت به نفع خود اخذ نموده باشند می توانند در مزایده شرکت نمایند.                                                                                                      

5-  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به واریز وجه در مهلت مقرر به حساب شهرداری نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردای ضبط خواهد شد.

6- متقاضیان می­بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شرکت در مزایده را به صورت­ زیر:

  • ضمانتنامه بانکی و چک تضمین ضمیمه مدارک ارائه شده باشد.

7- لیست و جدول املاک موضوع مزایده در برگ پیشنهاد قیمت اعلام شده است.

8- مهلت نهایی قبول پیشنهادات طبق مهلت های مقرر اعلام شده در آگهی می­باشد. 

9- به پیشنهاد مخدوش، مبهم، دارای شرایط، ناقص، پیشنهادهای فاقد چک تضمین و غیرمعقول و چک های تضمین مخدوش و یا چک های تضمین کمتر از میزان مقرر و نظایر آن ترتیب داده نخواهد شد.

 10- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

11- کلیه کسورات قانونی به عهده برنده می­باشد.

12- هزینه چاپ آگهی روزنامه در تمامی مراحل به عهده برنده مزایده می­باشد و برنده مکلف است پس از اعلام برنده شدن و در زمان واریز مبلغ ملک رسید پرداخت هزینه آگهی را به شهرداری ارائه نماید.

13- مبلغ خرید اسناد می­بایست به حساب شماره 0106721682008 شهرداری نزد بانک ملی واریز گردد.

14- کلیه هزینه های نقل و انتقال، شهرداری، دارایی و غیره به عهده برنده می باشد.

15- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد دقیقاً به منزله قبول تمامی شرایط و تکالیف شهرداری می­باشد.

16- هزینه کارشناسی تعیین قیمت پایه بالمنافصه به عهده برندگان خواهد بود.

17- برنده مزایده می­بایست ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام به واحد امور قراردادها جهت واریز وجه ملک برنده شده به شهرداری مراجعه نماید. در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می­گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می­گردد. همین شرایط برای نفر سوم نیز قابل اعمال می­باشد.

18- این آگهی از طریق سایت شهرداری به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسی می­باشد. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در وقت اداری بجزء ایام تعطیلی به شماره تلفن  43325592-0664 و داخلی 112حوزه معاونت حقوقی و املاک و امور قراردادهای شهرداری الیگودرز تماس حاصل نمایند.   

19- تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در دبیرخانه شهرداری) 19/06/1401 تا پایان وقت اداری می باشد.

20- تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم  05/06/1401 می باشد.

21- تاریخ بازگشایی پیشنهادات 20/06/1401 در ساعت 12 ظهر می باشد.