شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی شرکت در مزایده عمومی مغازه واقع در پارک مسافران(پارک سنگی)

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

آگهی شرکت در مزایده عمومی مغازه واقع در پارک مسافران(پارک سنگی)

 

 

آگهی شرکت در مزایده عمومي

مغازه واقع در پارک مسافران(پارک سنگی) 

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد درخواست 9044 مورخ 09/05/1401 سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری مغازه واقع در پارک سنگی را از  طریق مزایده عمومی اجاره دهد.

مشخصات موضوع مزایده:

ردیف

موضوع اجاره

مبلغ پایه ماهیانه- ریال

1

مغازه واقع در پارک مسافران (پارک سنگی)

25/000/000

شرایط مزایده:

  1. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده اجاره شرکت نمایند.
  2. متقاضیان می­توانند از طریق واحد امور قراردادهای شهرداری از تاریخ 25/05/1401 لغایت 02/06/1401 (مهلت دریافت اسناد و شرکت در مزایده اقدام نمایند و پاکات پیشنهاد قیمت خود را) ثبت دبیرخانه و تحویل امورقراردادهای شهرداری الیگودرز نمایند.
  3. شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
  4. برنده مزایده می­بایست ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام به واحد امور قراردادها جهت عقد قرار داد مراجعه نماید.
  5. نگهداری سرویس بهداشتی (نظافت، تامین مایع دست شویی و غیره) و نگهداری مجموعه بازی پلی اتیلن بر عهده برنده می باشد.
  6. این آگهی از طریق سایت شهرداری به آدرس aligoudarzcity.ir قابل دسترسی می­باشد. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در وقت اداری بجزء ایام تعطیلی به شماره تلفن  43325592-0664 و داخلی 112حوزه معاونت حقوقی و املاک و امور قراردادهای شهرداری الیگودرز تماس حاصل نمایند.   
  7. تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در دبیرخانه شهرداری) 02/06/1401 تا پایان وقت اداری می باشد.
  8. تاریخ بازگشایی پیشنهادات 03/06/1401 در ساعت 12 ظهر می باشد.