شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهي شركت در استعلامات اجاره بازارهاي هفتگي شهرداري اليگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

آگهي شركت در استعلامات اجاره بازارهاي هفتگي شهرداري اليگودرز

 

شهرداري اليگودرز در نظر دارد اجاره بازارهاي هفتگي شهرداري را از طريق استعلامات عمومي انجام دهد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر اليگودرز، بازارهاي هفتگي( يكشنبه بازار ، دوشنبه بازار، سه شنبه بازار و پنجشنبه بازار) با قيمت پيشنهادي ماهيانه 30/000/000 ريال به مزايده گذاشته مي شود كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از طريق واحد امور قراردادهاي شهرداري از تاريخ 02/07/1401 لغايت 10/07/1401 مهلت دريافت اسناد و شركت در استعلامات اقدام نمايند و پاكات پيشنهاد قيمت خود را ثبت دبيرخانه و تحويل امور قرار دادهاي شهرداري اليگودرز نمايند.

شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.

برنده مي بايست ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام به واحد امور قراردادها جهت عقد قرارداد مراجعه نمايد.

اين آگهي از طريق سايت شهرداري به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسي مي باشد و متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در وقت اداري بجز ايام تعطيلي به شماره تلفن 06643325592 و داخلي 112 حوزه معاونت حقوقي و املاك و امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز تماس حاصل نمايند.

تاريخ نهايي قبول پيشنهادات( در دبيرخانه شهرداري) 1401/07/10 تا پايان وقت اداري است.

تاريخ بازگشايي پيشنهادات 1401/07/11 در ساعت 12 ظهر مي باشد.