شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت تجدید) اجاره ترمینال و کارواش شهرداری الیگودرز

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت تجدید) اجاره ترمینال و کارواش شهرداری الیگودرز

 

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 87/1 مورخ 23/07/1401 شورای اسلامی شهر ترمینال و کارواش خود را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد.

مشخصات موضوع مزایده:

ردیف

مشخصات موضوع مزایده

مبلغ پایه –اجاره 1 سال -ریال

مبلغ پایه –اجاره ماهیانه -ریال

میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده (ریال)

مبلغ خرید اسناد (ريال)

1

اجاره ترمینال شهرداری

000/000/400/2

000/000/200

000/000/150

000/000/5

2

اجاره کارواش شهرداری

000/000/600

000/000/50

شرایط مزایده:

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

2-  متقاضیان می­توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک از تاریخ 22/08/1401 لغایت 28/08/1401 (مهلت خرید اسناد نوبت تجدید) نسبت به خرید و شرکت در مزایده اقدام نمایند. شرکت کنندگان در مزایده، اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت، تضمین شرکت، گواهی صلاحیت معتبر و اساسنامه و روزمه کاری، مدارک کامل شناسایی و غیره خود را مرحله به مرحله در سامانه بارگذاری کنند.

3- متقاضیان می توانند نسبت به خرید و ارائه پیشنهاد قیمت در یک یا هر دو موضوع اقدام نمایند.

4- داشتن سوابق و مجوز دفاتر اتوبوسرانی و منی بوسرانی برای شرکت در مزایده (ترمینال) الزامی است.

5- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به عقد قرارداد و ارائه تضمین در مهلت مقرر به حساب شهرداری نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردای ضبط خواهد شد.

6- متقاضیان می­بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شرکت در مزایده را به صورت­ زیر:

  • ضمانت نامه بانکی اخذ و رسید آن را ضمیمه مدارک ارائه شده باشد.

7- لیست و جدول موضوع مزایده همراه با توضیحات تکمیلی در برگ پیشنهاد قیمت اعلام شده است.

8- مهلت نهایی قبول پیشنهادات طبق مهلت های مقرر اعلام شده در آگهی و اعلام شده در سامانه تدارکات ایران می­باشد. 

9- به پیشنهاد مخدوش، مبهم، دارای شرایط، ناقص، پیشنهادهای فاقد تضمین و غیرمعقول و یا کمتر از میزان مقرر و نظایر آن ترتیب داده نخواهد شد.

10- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

 

 

 

11- کلیه کسورات قانونی به عهده برنده می­باشد.

12- هزینه چاپ آگهی روزنامه در تمامی مراحل به عهده برنده مزایده می­باشد و برنده مکلف است پس از اعلام برنده شدن و در زمان واریز مبلغ ملک رسید پرداخت هزینه آگهی را به شهرداری ارائه نماید.

13- مبلغ خرید اسناد می­بایست به حساب شماره 0106080975006 شهرداری نزد بانک ملی واریز گردد.

14- کلیه هزینه های اعم از عوارضات شهرداری آب و برق و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.

15- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد دقیقاً به منزله قبول تمامی شرایط و تکالیف شهرداری می­باشد.

16- هزینه کارشناسی دادگستری (تعیین قیمت پایه) به عهده برندگان خواهد بود.

17- برنده مزایده می­بایست ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام به واحد امور قراردادها جهت عقد قرارداد و ارائه تضمین به شهرداری مراجعه نماید. در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می­گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می­گردد. همین شرایط برای نفر سوم نیز قابل اعمال می­باشد.

18- این آگهی علاوه بر سامانه ستاد ایران، از طریق سایت شهرداری به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسی می­باشد. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در وقت اداری بجزء ایام تعطیلی به شماره تلفن 43325592-0664 و داخلی 112حوزه معاونت حقوقی و املاک و امور قراردادهای شهرداری الیگودرز تماس حاصل نمایند.   

19- تاریخ نهایی قبول پیشنهادات 09/09/1401 می باشد.

20- تاریخ بازگشایی پیشنهادات 10/09/1401 می باشد.

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت تجدید) اجاره ترمینال و کارواش شهرداری الیگودرز