شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت اول) فروش 3 قطعه از اراضی و املاک شهرداری الیگودرز


  شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 30/1 مورخ 21/03/1401 شورای اسلامی شهر تعداد 3 قطعه از اراضی و املاک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. مشخصات موضوع مزایده: ردیف موضوع مزایده مبلغ پایه - ریال میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده (ریال) مبلغ خرید اسناد (ريال) 1 فروش 3 ...

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت تجدید) اجاره قسمتی از محوطه پارک خانواده، پارک شهر، پارک شهروند و پارک خلیج فارس جهت احداث شهربازی


  شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 87/5 مورخ 29/06/1401 شورای اسلامی شهر قسمتی از محوطه پارک خانواده، پارک شهر، پارک شهروند و پارک خلیج فارس جهت احداث شهربازی را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. مشخصات موضوع مزایده: ردیف شرح موضوع مزایده بصورت استعلام بها زمان اجاره قیمت پیشنهادی ...

آگهی شرکت در مزایده عمومی(نوبت تجدید) اجاره ترمینال و کارواش شهرداری الیگودرز


  شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز 87/1 مورخ 23/07/1401 شورای اسلامی شهر ترمینال و کارواش خود را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. مشخصات موضوع مزایده: ردیف مشخصات موضوع مزایده مبلغ پایه –اجاره 1 سال -ریال مبلغ پایه –اجاره ماهیانه -ریال میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده ...