شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

مهندس اکبری شهردار الیگودرز بمناسبت ۱۴ تیرماه سالروز گرامیداشت شهرداری‌ها و دهیاری ها.

تاریخ 1399/04/15 | پرینت

مهندس اکبری شهردار الیگودرز بمناسبت ۱۴ تیرماه سالروز گرامیداشت شهرداری‌ها و دهیاری ها.

 


مهندس اکبری شهردار الیگودرز بمناسبت ۱۴ تیرماه سالروز گرامیداشت شهرداری‌ها و دهیاری ها.

 

امسال سالروز نکوداشت شهرداری‌ها ودهیاریها

همزمان گردید با ایام سالروزسرشاراز سرور زادروز حضرت امام رضا(ع)که یمن این همزمانی راخجسته میدانیم وبه آن پیشوای رئوف پناه برده و طلب یاری مینمائیم .

الیگودرز را دربدو انتخاب شهر آب وآبشارها می‌دانستم وطبیعت گوناگون ولاله های واژگون ،وصنعت به کمارفته سنگ و زراعت آسیب دیده از انتقال آب، اما به هنگام ورود علی رغم پیشینه کهن هفتصدساله وسابقه هشتاد ساله شهرداری، شهری که با این استعدادها همخوانی داشته باشدنیافتم، درکلام یکی ازدوستان شنیدم،الیگودرز زایچه نزدیک به یک میلیون هموطن ماست،درزمانی نه چندان دورکه ازسرحدات درود تاداران و خوزستان تا گلپایگان،سجل خودرا به نام این دیار ثبت میکردند،درحالی که طی دو دهه اخیر بسیاری ازفرزندان اهالی این دیاربعلت مهاجرت متولدشهر های دیگر هستند، بااینحال شهر برآمده از اتصال چند روستای نزدیک، در دهه پنجاه وشصت مواجه بااوج مهاجرت روستانشینان اطراف گردید،درحالی فاقد زیرساختهای چنین جمعیتی را داشته باشد، واین دلیل توسعه‌‌ناهماهنگ وبی ضابطه شهری شد،ازطرف دیگردر دهه هفتادوهشتاد بخاطر عدم توان شهر برای پاسخگویی به نیازهای آن جمعیت ازلحاظ اشتغال وبهداشت،درمان و آموزش وفرهنگ،دچار مهاجرت معکوس قشر زیادی ازشهروندان گردید،برخی در پی یافتن شغل وکارحاشیه نشین کلان شهرها شدند، وبسیاری نیزبه سودای سهم بیشتری ازسود سرمایه خورا به شهرهای بزرگ انتقال دادندتا زندگی مرفه و درآمد سرشار را تجربه نمایند.    وآنچه ازاین مهاجرت های دوگانه بیشترلطمه  دید شهر الیگودرز بود که زادبوم وسکونتگاه دیرینه،مردمانی اصیل،شجاع ونجیب بافرهنگ وقانع ازایل بزرگ بختیاری است ودراین بین فقدان طراحی وارائه یک برنامه مدون و هدفمندباچشم انداز،کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت ازسوی مسئولین وقت باعث گردید به اقتضای نیازهرزمان برای رفع تکلیف یاحل مقطعی یک مشکل اقداماتی صورت پذیرد. وبرنامه ای که باهدف رشددرآینده یا اقدامی بانگاه توسعه محور تدارک نبینند،وبرای آنکه در ده سال دیگر درچه جایگاهی از رشدو توسعه وتوانمندی قرارداشته باشندتدبیری نداشته اند. گرفتاری مدیریت شهری درامورروزمره،باعث اتلاف سرمایه های مادی ومعنوی شهر،ازجمله فرسایش زیرساختهای موجودنیز خواهد شد، واینک بارویکردجدیدشاهد هستیم حجم عظیمی از توان عمرانی که می‌توانست درمسیر توسعه اهداف از پیش تعیین شده که توسط پیشینیان ریل گذاری شده بود قرار گیرد،صرف بازسازی واحیای مجدد داشته های پیشین میگردد,که بخاطرفرسایش و عدم اصلاح و رسیدگی بموقع، نه تنهادیگرمزیت شهرنیستند بلکه باعث آسیب به شهر وشهروندان نیز تبدیل گردیده اند،و اصلاح و بازسازی آن همچون آسفالت و جداول وپلهاومسیلها وکانالها و میادین و غیره.هزینه ای مضاعف میطلبد با اینهمه طرح تفکیک آب شرب ازآبیاری فضای سبز یک اقدام زیربنایی و ارزشمنداست که بااستفاده از ظرفیت آب فراوان شهردرحال انجام می‌باشد که فرجام بهره برداری آن بزودی اعلام خواهد شد،وازاین طرح میتوان برای گسترش واحیای سرانه فضای سبزشهروشهروندان به هرمقدار بهرمندگردید،درحالی که بارمالی مستمرو سالیانه عظیمی از دوش مدیریت شهری برداشته میشود.

واینک بااحیاء و ساخت مجدد زیرساختهای موجودکه ازنیازهای بدیهی وابتدایی یک شهر شناخته میشود، وظیفه نخبگان وفرهیختگان ومنتخبان مردم است تابا رویکردی جدید اما متفاوت،شهرخودرابرای آینده وآیندگان بسازند، وبابرنامه ریزی چندوجهی ومنعطف اهداف وبرایندشان ازداشته هاو سرمایه های موجود وبالقوه,برای کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت تعریف کنندوبرای بالفعل نمودن آن تلاش نمایندوپس ازآن مجریان رابرمبنای اهداف وبرنامه های تعیین شده انتخاب،هدایت ونظارت نمایند،وچنین توفیقی مستلزم یک رویکرد جدی وجدیداست تاباتعریفی نو ازشهرو بازتعریف صحیح از محل سکونت، از امروزبرای آیندگان ونسل بعد،سکونتگاهی با تمام امتیازات شهرنشینی آماده نموده و به آنها بسپارند، وناگفته پیداست برای چنین هدف متعالی،استفاده ازظرفیتهای موجودواحیاء ظرفیتهای مغفول وتلاش برای ایجاد ظرفیت‌های جدیددرهمه ابعادمتناسب باجایگاه جغرافیایی ومزیتهای سرمایه گذاری شهر برای ایجاد درآمد پایدار،بعنوان موتور محرکه مدیریت اجرایی، یک اصل اساسی است،که قطعا در چنین حالتی تحصیل خواهد شد،واین سرآغاز سربلندی و سرافرازی این دیار است که شکوفایی آن آرزوی همه ما وهرکسی که دل درگرو این خاک دارد می‌باشد، انشاء الله

درپایان به بهانه اینروز، قدردان تمام زحمات و تلاش همکاران سختکوش مجموعه شهرداری  وشورای اسلامی شهر هستم و این روز را به این عزیزان تبریک میگویم .

حسین اکبری _شهردار الیگودرز