شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ضرورتی که پس از سالها غفلت، اولویت کاری مدیریت شهری قرارگرفته است

تاریخ 1399/04/04 | پرینت

ضرورتی که پس از سالها غفلت، اولویت کاری مدیریت شهری قرارگرفته است

 


ضرورتی که پس از سالها غفلت،
اولویت کاری مدیریت شهری قرارگرفته است.
✍ولی کریمی _ بخش نخست
الیگودرزشهری است که روزگاری دنبال معرفی خود بعنوان «بام آبی ایران»بودونزدیکترین و بزرگترین سدهادرحاشیه اوقراردارند،ومحصور درگرداگرد سدهای پرآب ودائمی است،
واین لطف ارزشمند پروردگاربه مردم مظلوم وغرق درتنگناهاومشکلات این دیاراست.
که میبایست ابزاری برای ایجادزیرساختهای توسعه اقتصادی،کشاورزی و رونق صنعت توریسم برای رفاه ساکنینش قرار گیرد.
اما زخم عمیق وعفونت زده پروژه غم رود، براندام رنجورونحیف این دیار باعث ویرانی کشاورزی وتخلیه روستاهاگردیدوفوج فوج برشماربیشماربیکاران شهرافزوده شد وجزمهاجرت وحاشیه نشینی روستائیان دراطراف شهرهادستاوردی نداشت،درحالی که آنهاپیش از این مولدومحرک چرخ اقتصاد منطقه بودند.
ازسوی دیگرپروژه ای که حتی نام الیگودرز نیز از عنوان حذف گردید ،باعث رونق کشاورزی زمینهای کویری ونمکزار شهر مقصدگردید،که باساخت دریاچه های مصنوعی وآکواریومهای زیرسطحی بساط توسعه جذب توریسم راگسترش دادند،
حتی شهرهای درمسیرانتقال پروژه نیزباساخت سدهایی دراطراف خودبیشترین بهره رابرای آبادانی وعمران وجذب گردشگربردند. سدکوچری که طعم شیرین وصف آن کم ازبهره بردن ازعیشش ندارد، تا مزارع نیزار وکویر نمکزارقم که به برکت آن آبادگردیدند،همه حکایت‌ ازاعجازاین مدعی دارد.درحالی که توجیه نخست این پروژه تنهاانتقال برای مصرف شرب شهروندان آن مناطق بود، امامتاسفانه قدرت لابیگری ذی نفوذان و صاحبان قدرت باعث ذبح وقربانی شدن این منطقه برای تضمین رونق وتوسعه شهرهای هدف گردید.
ناگفته پیداست،طبع بلندچون آبشاران و اندیشه زلال مردمان بختیاری هیچگاه از سیراب شدن مردم شهرهای دیگردریغ نداشته وندارد،بلکه خرسندازاین اتفاق نیزبودند، اماامروز، زمینهای نمکزار اطراف قم که تاهمین یکی دودهه گذشته امکان هیچ زراعتی نداشت و فاقدهرگونه ارزش بودبه برکت برداشت چندین برابر ازنیازشرب، باغات خشکیده انار وپسته رارونق دوچندان بخشیده وباایجاد حوضچه های متعددپرورش انواع ماهیان گوناگون رشدمتحیرکننده ای داشته تاجایی که میبینم رشدصادرات خاویارقم کمترازاستانهای شمالی نمی‌باشدوبامدیریت صحیح‌وهدفمند، ابتدا آب را روانه فضاهای توریستی وسدها میکنند وبعدواردحوضچه های پرورش ماهی می‌کنندتاضمن تکثیرورشدحداکثری ومطلوب ماهی، آب باغنای مضاعف ازحوضچه هارا صرف باغداری مدرن و زراعت صنعتی ومکانیزه مینمایند ودرانتها آب برگشت خورده از زراعت بهترین ابزارنیاز رونق کارخانه های شن وماسه وسنگبریها ومعادن واقتصادمترقی قم میگردد.مسئولین این مناطق آب را ابزار تضمین رشدوتداوم توسعه پایدار میپندارند.
با اینهمه اماهنوزما ازاعجازآن غافلیم و خواسته یاناخواسته،توان بهره مندی درست و علمی ازاین ابزار اصلی پیشرفت راعلیرغم فراوانی و دردسترس بودن نداریم.
آبیاری فضای سبزشهراز آب شرب مردم، در شهری با این امتیاز خدادادی و تحمیل هرساله میلیاردهاتومان هزینه سنگین بهای آب مصرفی بر مدیریت شهری در طی این سالها گواه ادعای فقدان یک برنامه منسجم و هدفمند میباشد، درحالی که نصف هزینه آب بهاء دریکسال امکان پوشش کل هزینه پروژه آبیاری فضای سبز شهر را ازظرفیت بی بدیل سدحوضیان پوشش میدهد،آنهم درشرایطی که هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش تصاعدی داشته وتلخی مضاعف این غصه های نگفتنی آنجاست، سالها پیش،زمان برداشت طرح این پروژه توسط تیم مشاور برای الیگودرز، دولت با اعطای تسهیلات گوناگون همچون وام بلاعوض یا کم بهره حامی اینگونه طرحها بشرط تضمین و آغاز طرح بود.
اما در گذر همه این سالها مدیران و کلیدداران سابق شهر از ورودبه چنین اقدام ضروری وپرمنفعتی غفلت نموده اند درحالی که پرداخت یا تهاتر آب بهای مصرفی چندین میلیاردی همیشه بار مضاعف مالی بر بدنه شهرداری سنگینی مینماید، و شهرداری با همه مشکلات مالی درگیر است و به دنبال راهکارهایی برای درآمد پایدار است.و کدامین درآمد پایدار مناسبتر از چنین صرفه جویی مالی می‌باشد.
واینک با توجه به نگاه تازه مدیریت شهری و تحول عمرانی که مجاهدانه در سراسر شهرو در تمام قسمتها شروع گردیده،نگاه عاقلانه وعالمانه مهندس اکبری به این مهم ارزشمندو قابل تقدیراست.وسرعت پیشرفت آن علیرغم محدودیتهای خاص شرایط کروناقابل ستابش است، هر چند تمام فعالیتهای عمرانی اینروزهاصرف بازسازی واحیای شهرفراموش شده میشود،امارفع مشکلات زیربنایی که بیشترشهررادرگیرکرده زمینه برای گامهای اساسی وپروژه های ماندگارفراهم میاید اما،پروژه تفکیک آب شرب ازفضای سبزدراین میان تاثیرگذاروماندگارخواهدبودکه تاهمیشه منافع ومزایای آن شامل شهر وشهروندان میگردد،ومیتوان با این ظرفیت بدون هیچ دغدغه افزایش سرانه فضای سبزوتوسعه پارکها،بویژه پارک بانوان راپیگیری نمود.
ادامه دارد..