شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ساخت فاز نخست پروژه بوستان کارگر توسط شهرداری الیگودرز...

تاریخ 1395/01/18 | پرینت

ساخت فاز نخست پروژه بوستان کارگر توسط شهرداری الیگودرز...

 


 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری به نقل از رحمانی سرپرست شهرداری این بوستان در ضلع میدان محمد رسول الاه (ص) ساخته خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت زیبا سازی ورودی شهر از سمت اصفهان ونیاز مبرم قسمت شرقی شهر به پارک ، آغاز به ساخت این پروژه را هدیه مجموعه شهرداری دانست ایشان همچنین با اشاره به پرداخت کلیه مطالبات مجموعه شهرداری در سال گذشته اضافه نمود علی رغم مشکلات عدیده اقتصادی که دامنگیر بسیاری از شهرداریها بویژه شهرداریهای شهرهای کوچک گردیده است واز پرداخت حقوق پرسنل خود تا چند ماه عاجز مانده اند گفت با توفیقات الهی وهمت همکاران محترم کلیه مطالبات وحقوق ومزایای پرسنل تا پایان سال پرداخت گردید.

ایشان همچنین به تحقق 96 درصدی بودجه سال گذشته اشاره نمود وافزود این اتفاق با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی و عدم تخصیص اعتبارات ملی یک اقدام ارزشمند وکم نظیر است

 

ساخت فاز نخست پروژه بوستان کارگر توسط شهرداری الیگودرز...

 

ساخت فاز نخست پروژه بوستان کارگر توسط شهرداری الیگودرز...

 

ساخت فاز نخست پروژه بوستان کارگر توسط شهرداری الیگودرز...

 

ساخت فاز نخست پروژه بوستان کارگر توسط شهرداری الیگودرز...