شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

بازدید میدانی فرمانده ناحیه سپاه، شهردار و نايب رئيس شوراي اسلامي شهر و ریاست مسکن و شهرسازی از زمین های محدوده هواشناسی

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

بازدید میدانی فرمانده ناحیه سپاه، شهردار و نايب رئيس شوراي اسلامي شهر و ریاست مسکن و شهرسازی از زمین های محدوده هواشناسی

 

فرمانده ناحیه سپاه، شهردار و نايب رئيس شوراي اسلامي شهر و ریاست مسکن و شهرسازی از زمین های محدوده هواشناسی جهت جانمايي مسجد بازديد بعمل آوردند.

روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر اليگودرز