شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر باحضور اعضای محترم کمیسیون ومهندس بسحاق سرپرست شهرداری و مسئولین واحدهای درآمدی شهرداری

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر باحضور اعضای محترم  کمیسیون ومهندس بسحاق سرپرست شهرداری و مسئولین واحدهای درآمدی شهرداری

 


 

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر باحضور اعضای محترم  کمیسیون ومهندس بسحاق سرپرست شهرداری و مسئولین واحدهای درآمدی شهرداری

 

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر باحضور اعضای محترم  کمیسیون ومهندس بسحاق سرپرست شهرداری و مسئولین واحدهای درآمدی شهرداری

 

 

در جلسه عصر گاهی کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری ومدیران درآمدی در سالن کنفرانس شورای شهر برگزار گردید ،نحوه هزینه کرد اوراق نقد شده بیان شد ،واینکه از کل مبلغ هشت میلیارد و دویست .دومیلیارد ونهصد تومان با مجوزات قانونی  نقد شده و پنجاه درصد در بحث تهاتر پیمانکاران و پنجاه درصد هم جاری هزینه گردیده گردیده وخواهد شد،.مقررشد کار گروه درآمدی باحضور کارشناسان ومدیران درآمدی و اعضای شورا  تشکیل گردد به جهت  پیدا نمودن و  ایجاد و پیگیری آیتمهای جدید درآمدی ،در ادامه بودجه تشخیصی هرواحد بیان شد ومقدار تحقق یافته نیز باآن قیاس شد که شرایط اقتصادی جامعه و کمبود ساخت وساز ونبودن ابزار قانونی از مهمترین دلایل محقق نشدن بودجه تشخیصی واحدها اعلام شد ،تلاش در ایجاد شهرداری شیشه ای و شفاف سازی از دیگر تأکیدات بود که با استفاده از نرم افزارها و عدم نفوذ کاربر در واحدها ،مقرر شد این اصل تحقق یابد ..درپایان مشکلات واحدهای درآمدی بیان وراهکارههای پیشنهادی توسط حاضران بررسی گردید...

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر...