شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

جلسه کمیسیون معاملات شهرداری الیگودرز عمومی برگزار شد

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

جلسه کمیسیون  معاملات شهرداری  الیگودرز  عمومی برگزار شد

 


جلسه کمیسیون معاملات عالی شهرداری الیگودرز در تاریخ 10/10/93 مطابق فراخوان عمومی

====================

در خصوص رسیدگی به استعلامهای رسیده در مورد آسفالت - جدولبندی دیوار کشی زمینهای خالی با حضور نماینده دفتر فنی استانداری لرستان مهندس دالوند و نمایندگان شورای اسلامی شهر – سرپرست شهرداری مسئولین محترم فنی و عمران- امور مالی - حراست – بازرسی  و امور قراردادها و همچنین پیمانکاران متقاضی در دفتر کار شهردار تشکیل گردید. عملیات مذکور در فصل کاری  اجرائی خواهد شد %س

شرح مناقصه به شرح ذیل می باشد

مبلغ آسفالت :15/000/000/000 ریال

مبلغ جدولبندی : 10/000/000/000 ریال

مبلغ دیوارکشی زمینهای خالی : 2/000/000/000 ریال

 

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز

 

جلسه کمیسیون  معاملات شهرداری  الیگودرز  عمومی برگزار شد

 

جلسه کمیسیون  معاملات شهرداری  الیگودرز  عمومی برگزار شد