شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تشکر جمعی از پرسنل شهرداری از شورای اسلامی شهر

تاریخ 1393/10/04 | پرینت

جمعی از پرسنل شهردار ی با ارسال طومار به شورای شهر .....


جمعی از پرسنل شهرداری با ارسال طومار به شورای شهر از اعضائ شورا به خاطر انتخاب محمد حسن محرابی به عنوان سرپرست شهرداری تقدیر نمودند

تشکر جمعی از پرسنل شهرداری از شورای اسلامی شهر