شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري کلیه امور خدماتی شهرداری الیگودرز به بخش خصوصی ( نوبت اول)

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري کلیه امور خدماتی شهرداری الیگودرز به بخش خصوصی ( نوبت اول)

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري کلیه امور خدماتی شهرداری الیگودرز به بخش خصوصی ( نوبت اول)

 

 متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شهرداری الیگودرز به آدرس http://aligoudarzcity.ir
مراجعه نمايند.
 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الیگودرز