شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ساخت مصلی نماز میت در آرامستان اکبر علی توسط شهرداری..

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

 


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری کریم جلیلی مسوول متوفیات گفت شناژ بندی این سوله با کمک خیرین صورت گرفته و اجرای آن توسط شهرداری انجام خواهد شد وی افزود این روند تا تکمیل شدن سوله  به متراژ 450 متر مربع ادامه خواهد داشت

ساخت مصلی نماز میت در آرامستان اکبر علی توسط شهرداری..

 

ساخت مصلی نماز میت در آرامستان اکبر علی توسط شهرداری..

 

ساخت مصلی نماز میت در آرامستان اکبر علی توسط شهرداری..

 

ساخت مصلی نماز میت در آرامستان اکبر علی توسط شهرداری..

 

ساخت مصلی نماز میت در آرامستان اکبر علی توسط شهرداری..