شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

تاریخ 1395/08/12 | پرینت

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 


 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

آسفالت معابری که نزدیک به 10 سال رنگ آسفالت به خود ندیده بودن..

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 کف سازی وموزائیک فرش پیاده روها به خصوص اطراف پارک شهر بعد از چندین سال..

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

  دفع آبهای سطحی به وسیله ایجاد کانال ونصب پل فلزی در خیابان امام خمینی (ره) ..

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 

 ادامه تکمیل رستوران پارک بنفشه.....

 

 

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 تصاویر گوشه ای از عملکرد شهرداری ...

 

 

  پارک خانواده واقع در خیابان رسالت..