شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

آگهی شرکت در مناقصات و مزایده های شهرداری....


  ...

آگهی شرکت در مناقصات شهرداری....


  ...

مناقصه نوبت دوم اجراي فاز اول ورودي هاي شهر


مناقصه نوبت دوم اجراي فاز اول ورودي هاي شهر ...

مناقصه عمومي نوبت اول ترميم و بازسازي جداول سطح شهر


مناقصه عمومي نوبت اول ترميم و بازسازي جداول سطح شهر ...

مناقصه نوبت اول آسفالت كمربندي شمالي


مناقصه نوبت اول آسفالت كمربندي شمالي ...

مناقصه نوبت اول آسفالت كمربندي شمالي


مناقصه نوبت اول آسفالت كمربندي شمالي   ...

آگهی شرکت در مناقصه شهرداری...(نوبت دوم)


  ...

آگهی شرکت در مناقصه شهرداری...(نوبت دوم)


  ...

آگهی شرکت در مناقصه شهرداری...(نوبت دوم)


  خرید تجهیزات ولوازم مورد نیاز پارک خانواده.... ...

واگذاری حسابرسی سالیانه شهرداری و سازمانها به شرکت های واجد الشرایط


واگذاری حسابرسی سالیانه شهرداری و سازمانهای تابع به شرکت ها و موسسات واجد الشرایط ...

آگهی شرکت در مناقصه شهرداری...اجرای روکش آسفالت معابر وخدمات


  ...

آگهی شرکت در مناقصه شهرداری...اجرای فاز دوم پارک رسالت


  ...

آگهی مزایده ومناقصه شهرداری...واگذاری (اجاره) پارک شهروند..


  ...